אנרגיה ותשתיות – דו”ח הצוות הבין משרדי למתקנים אגרו וולטאים

אנרגיה ותשתיות - דו"ח הצוות הבין משרדי למתקנים אגרו וולטאים

05/12/2022

לקוחות יקרים,

תחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית מתפתח ומשתנה בקצב מהיר לאור שינויי רגולציה תדירים שמטרתם
להגדיל את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל- 30% עד שנת 2030 , בהתאם להחלטת הממשלה מחודש יוני 2020 .
אנו שמחים להציג בפניכם, מעת לעת, שינויי רגולציה וחידושים בתחום האנרגיה והחשמל, שיש בהם בכדי להשפיע
על מיזמים שונים בתחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית או שאנו רואים בהם הזדמנויות לייצור רווח.
מתקן אגרו וולטאי הינו מתקן דואלי לייצור חשמל סולארי המוקם מעל גידולים חקלאיים ובאופן שיאפשר את
המשך הפעילות החקלאית. נכון למועד זה אין אסדרה מלאה למתקנים מסוג זה.
חוזר זה, עניינו בטיוטת דו”ח מסכם מטעם הצוות הבין משרדי לגיבוש המלצות לצעדים הנדרשים להקמת
מתקנים אגרו וולטאים שפורסם ביום 23.11.2022 .
בהתאם להחלטת ממשלה מספר 208 מיום 1.8.2021 הוקם צוות בין משרדי הכולל, בין היתר, את נציגי רשות
מקרקעי ישראל לצורך גיבוש המלצות למיזמים אגרו וולטאים ולצורך גיבוש המלצה לקבלת החלטה של מועצת
מקרקעי ישראל בעניין.
בין ההמלצות: מכסת שטחים ייעודית עד לשטח של 500 דונם שלא יספרו במכסת שטחי התעסוקה, חובת המשך
עיבוד חקלאי, איסור על השכרות משנה ועוד.