אנרגיה ותשתיות  – דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל פוטו וולטאי (אגרו-וולטאי)

אנרגיה ותשתיות - דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל פוטו וולטאי (אגרו-וולטאי)

24/04/2022

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם, מעת לעת, עדכונים, שינויי רגולציה וחידושים בתחום האנרגיה והחשמל, שיש בהם בכדי להשפיע על מיזמים שונים בתחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית או שאנו רואים בהם הזדמנויות לייצור רווח.

חוזר זה, עניינו דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל פוטו וולטאי (אגרו-וולטאי) והתקשרויות עם יזמים בהסכמים שונים לקידום פרויקטים מסוג זה.

נכון להיום, לא קיימת אסדרה מלאה לצורך הוצאת פרויקטים כאמור אל הפועל ובכלל זה לא קיימת הסדרה תעריפית למתקנים כאמור, טרם אושרה תכנית מתאר ארצית המסדירה את הקמת המתקנים, טרם התקבלו החלטות של רשות מקרקעי ישראל ביחס למתקנים מסוג זה (למעט בקשר עם מתקני חלוץ) ועוד.

יחד עם זאת, לאור המחסור בקרקעות, הפוטנציאל הגלום בקרקעות חקלאיות ויעדי הממשלה להגדלת היצור מאנרגיה מתחדשת, קיים צפי ממשי להסדרה מלאה ולפיכך יש אינטרס לישובים חקלאיים לקדם כבר כיום התקשרויות עם יזמים במטרה לאשר תכניות מפורטות, שיאפשרו את מימוש הפרויקטים עם אישור הרגולציה, תוך התחשבות בהסכמים בתנאי אי ודאות בכל הקשור לרגולציה .

נמשיך לעדכנכם ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין.